database mysql

OUTER JOIN w SQL

Outer join to rodzaj połączenia tabel w bazie danych MySQL, który pozwala na łączenie dwóch lub więcej tabel razem w celu uzyskania danych z każdej z nich. Główną różnicą między outer join a innymi rodzajami połączeń jest to, że outer join zwraca nie tylko wiersze spełniające warunek połączenia, ale także te, które go nie spełniają. W efekcie użytkownik otrzymuje pełny zestaw danych z każdej z tabel, nawet jeśli niektóre z nich nie pasują do siebie.

Rodzaje złączeń OUTER JOIN

Istnieją trzy rodzaje outer join: lewe zewnętrzne połączenie (LEFT JOIN), prawe zewnętrzne połączenie (RIGHT JOIN) i pełne zewnętrzne połączenie (FULL OUTER JOIN). Każdy z nich różni się sposobem, w jaki zwracane są wiersze, które nie pasują do siebie.

LEFT JOIN zwraca wiersze z lewej tabeli, nawet jeśli nie pasują one do żadnego wiersza z prawej tabeli. Jeśli nie ma pasującego wiersza, wartości z kolumn prawej tabeli są uzupełniane NULL.

RIGHT JOIN działa podobnie, ale zwraca wiersze z prawej tabeli, nawet jeśli nie pasują one do żadnego wiersza z lewej tabeli. Wartości z kolumn lewej tabeli są uzupełniane NULL.

FULL OUTER JOIN zwraca wszystkie wiersze z obu tabel, nawet jeśli nie pasują one do siebie. Wartości z kolumn z obu tabel są uzupełniane NULL w przypadku braku pasującego wiersza.