css3

Jak działa Flexbox w CSS, porównanie z GRID i Przykłady zastosowania

Flexbox (skrót od „Flexible Box”) to jedno z narzędzi w CSS3, które pozwala na bardziej zaawansowane i elastyczne zarządzanie układem elementów wewnątrz kontenera. Dzięki Flexboxowi, deweloperzy mają większą kontrolę nad rozmieszczeniem, wielkością i kolejnością elementów, niezależnie od ich pierwotnych rozmiarów czy kolejności w kodzie.

Na początku, zadajmy sobie pytanie,

Czy Flexbox obsługuje GRID, jaka jest różnica?

Nie, Flexbox i Grid to dwa różne systemy układu w CSS, ale oba służą do tworzenia zaawansowanych i responsywnych układów stron internetowych. Choć oba narzędzia mają pewne podobieństwa i mogą być używane razem na jednej stronie, mają różne cele i charakterystyki:

 1. Flexbox (Flexible Box Layout)
  • Skoncentrowany głównie na układzie w jednym wymiarze, czyli albo wierszach, albo kolumnach.
  • Idealny do układu mniejszych składników lub do jednowymiarowych układów.
  • Właściwości, takie jak justify-content, align-items, flex-direction, pozwalają na kontrolę rozmieszczenia i zachowania elementów w kontenerze flex.
 2. CSS Grid Layout
  • Skoncentrowany na układach dwuwymiarowych, gdzie kontrolujesz zarówno wiersze, jak i kolumny.
  • Idealny do tworzenia złożonych układów strony lub aplikacji.
  • Właściwości takie jak grid-template-columns, grid-template-rows, grid-gap oraz grid-area umożliwiają tworzenie zaawansowanych układów siatki.

Chociaż Flexbox nie „obsługuje” Grida w sensie, że nie jest częścią specyfikacji Flexbox, można używać obu systemów razem na tej samej stronie lub nawet w tym samym elemencie. Na przykład, kontener może być ustawiony jako siatka (display: grid), podczas gdy jego dzieci mogą być kontenerami flex (display: flex).

W praktyce wybór między Flexboxem a Gridem zależy od konkretnych potrzeb układu. W wielu przypadkach Flexbox jest bardziej niż wystarczający, ale dla bardziej złożonych układów, takich jak responsywne siatki lub układy z wieloma kolumnami i wierszami, Grid może być bardziej odpowiedni. Warto zaznaczyć, że oba narzędzia są bardzo potężne i uzupełniają się nawzajem.

Oto tabela porównująca zalety i wady Flexboxa oraz Grida:

Kryterium Flexbox CSS Grid
Zalety
Cel Idealny do jednowymiarowych układów (wiersze lub kolumny). Skoncentrowany na układach dwuwymiarowych (wiersze i kolumny), idealny do złożonych układów.
Elastyczność Bardzo elastyczny dla układu liniowego. Elastyczność w tworzeniu złożonych układów siatki.
Kontrola Doskonała kontrola nad kolejnością, rozmiarem i wyrównaniem elementów. Precyzyjna kontrola nad rozmiarem, położeniem i przestrzenią między elementami siatki.
Responsywność Łatwość w tworzeniu responsywnych układów dla mniejszych komponentów. Proste tworzenie responsywnych układów dla całych stron lub dużych sekcji.
Współpraca z innymi narzędziami Łatwo integruje się z innymi technikami CSS. Doskonale współpracuje z Flexboxem oraz innymi technikami CSS.
Wady
Kompleksność Może być trudniejszy do zastosowania w bardziej złożonych układach dwuwymiarowych. Większa krzywa uczenia się w porównaniu z Flexboxem dla początkujących.
Wsparcie przeglądarek Bardzo dobre wsparcie we współczesnych przeglądarkach, ale starsze wersje mogą wymagać autoprefixerów. Choć wspierany przez nowoczesne przeglądarki, starsze wersje mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji.
Użyteczność Dla niektórych układów, takich jak złożone siatki, Flexbox może nie być idealnym rozwiązaniem. Może być nadmierny dla prostych jednowymiarowych układów.

Podsumowując, wybór między Flexboxem a Gridem zależy od konkretnych potrzeb projektu. Oba narzędzia mają swoje miejsce w arsenale dewelopera front-end i często są używane razem, aby uzyskać optymalne efekty.

Przykłady zastosowania FlexBox i Grid

Flexbox:

 1. Pasek nawigacyjny:
  • Jeśli chcesz utworzyć pasek nawigacyjny z elementami rozmieszczonymi horyzontalnie lub wertykalnie, Flexbox jest idealnym rozwiązaniem. Można łatwo kontrolować odległości między elementami, ich kolejność i wyrównanie.
 2. Karty zawartości:
  • Flexbox świetnie radzi sobie z tworzeniem kart zawartości, które mają stałą szerokość, ale dynamiczną wysokość w oparciu o ich zawartość. Wszystkie karty zachowują tę samą wysokość niezależnie od ilości zawartości wewnątrz.
 3. Stopki:
  • Jeśli masz różne kolumny linków lub informacji w stopce, Flexbox umożliwia łatwe ich rozmieszczenie i wyrównanie.
 4. Horyzontalne przewijanie:
  • Flexbox jest doskonałym wyborem do tworzenia list, które przewijają się w poziomie, na przykład listy miniaturek zdjęć lub kategorii.

CSS Grid:

 1. Układ strony:
  • Jeśli chcesz stworzyć cały układ strony z nagłówkiem, nawigacją, główną treścią, paskiem bocznym i stopką, Grid jest idealny. Pozwala on na precyzyjne rozmieszczenie każdego z tych elementów na siatce.
 2. Galerie zdjęć:
  • Jeśli chcesz stworzyć galerię zdjęć o różnych rozmiarach, ale chcesz, aby były one uporządkowane w estetyczny sposób, Grid jest doskonałym wyborem.
 3. Kafelkowe interfejsy:
  • Interfejsy podobne do tych w stylu Windows Metro, gdzie masz różne „kafelki” różnych rozmiarów rozmieszczone w siatce, są idealne do tworzenia za pomocą Grida.
 4. Złożone układy kolumn/wierszy:
  • Jeśli masz układ z różnymi kolumnami i wierszami, które muszą być precyzyjnie rozmieszczone i mają różne szerokości/lub wysokości, Grid jest najlepszym rozwiązaniem.

Jakie są główne cechy Flexbox?

Główne cechy Flexboxa:

 1. Elastyczność: Flexbox pozwala na automatyczne dostosowywanie rozmiarów elementów wewnątrz kontenera, tak aby najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, nawet jeśli rozmiary tych elementów nie są wcześniej określone.
 2. Kierunek: Za pomocą Flexboxa można łatwo zmieniać kierunek elementów w kontenerze, np. z poziomego na pionowy lub odwrotnie.
 3. Porządek: Możliwość zmiany kolejności wyświetlania elementów, niezależnie od kolejności w kodzie HTML.
 4. Wyrównanie: Flexbox oferuje różnorodne opcje wyrównywania elementów, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Aby zastosować Flexbox, najpierw musisz określić kontener jako flex za pomocą właściwości display: flex; lub display: inline-flex;. Następnie można używać różnych właściwości flexbox na tym kontenerze i jego dzieciach, aby kontrolować ich zachowanie i układ.

Przykład:

.kontener {
display: flex;
justify-content: center; /* wyrównanie elementów poziomo */
align-items: center; /* wyrównanie elementów pionowo */
}

Kilka przydatnych właściwości Flexboxa:

 • justify-content: Kontroluje wyrównanie elementów wzdłuż głównej osi (domyślnie pozioma).
 • align-items: Kontroluje wyrównanie elementów wzdłuż osi poprzecznej (domyślnie pionowa).
 • flex-direction: Ustala kierunek głównej osi kontenera, np. row (poziomy) lub column (pionowy).
 • flex-wrap: Decyduje, czy elementy mają się zawijać w kontenerze, jeśli nie mieszczą się w jednym rzędzie.

Wyjaśnienie elementów Flexboxa i ich zastosowanie

Właściwości dla kontenera flex:

 1. display: Określa, czy element ma być kontenerem flex.
  • flex (blokowy)
  • inline-flex (liniowy)
 2. flex-direction: Określa kierunek głównej osi.
  • row (domyślna wartość; poziomo od lewej do prawej)
  • row-reverse (poziomo od prawej do lewej)
  • column (pionowo od góry do dołu)
  • column-reverse (pionowo od dołu do góry)
 3. flex-wrap: Kontroluje, czy elementy mają być zawijane.
  • nowrap (domyślna wartość; nie zawija)
  • wrap (zawija, jeśli potrzeba)
  • wrap-reverse (zawija w odwrotnym kierunku)
 4. flex-flow: Skrócona forma dla flex-direction i flex-wrap.
 5. justify-content: Określa wyrównanie elementów wzdłuż głównej osi.
  • flex-start
  • flex-end
  • center
  • space-between
  • space-around
  • space-evenly
 6. align-items: Określa wyrównanie elementów wzdłuż osi poprzecznej.
  • flex-start
  • flex-end
  • center
  • baseline
  • stretch
 7. align-content: Określa wyrównanie linii flex, gdy jest więcej niż jedna linia.
  • flex-start
  • flex-end
  • center
  • space-between
  • space-around
  • stretch

Właściwości dla elementów dzieci kontenera flex:

 • order: Określa kolejność, w jakiej element powinien się pojawiać w kontenerze. Domyślna wartość to 0.

.element {
order: 2; /* Element zostanie wyświetlony jako drugi, niezależnie od jego pozycji w kodzie HTML */
}

 • flex-grow: Określa, jak wiele dostępnej przestrzeni w kontenerze powinien zająć dany element w stosunku do innych elementów.

.element {
flex-grow: 3; /* Element będzie rosnąć trzy razy szybciej niż inne elementy o domyślnej wartości flex-grow (1) */
}

 • flex-shrink: Określa, jak element ma się kurczyć, jeśli nie ma wystarczająco miejsca w kontenerze.

.element {
flex-shrink: 2; /* Element będzie kurczyć się dwa razy szybciej niż inne elementy o domyślnej wartości flex-shrink (1) */
}

 • flex-basis: Określa domyślny rozmiar elementu przed rozdzieleniem dostępnej przestrzeni.

.element {
flex-basis: 200px; /* Domyślny rozmiar elementu to 200px przed podziałem dostępnej przestrzeni */
}

 • flex: Skrócona forma dla flex-grow, flex-shrink i flex-basis.

.element {
flex: 2 1 150px; /* flex-grow: 2, flex-shrink: 1, flex-basis: 150px */
}

 • align-self: Pozwala na indywidualne wyrównanie danego elementu, jeśli chcemy, aby zachowywał się inaczej niż inne elementy w kontenerze.

.element {
align-self: center; /* Wyrównuje element w centrum wzdłuż osi poprzecznej, niezależnie od ustawień kontenera */
}

Wymienione wyżej właściwości Flexbox pozwalają na precyzyjną kontrolę nad zachowaniem i rozmieszczeniem elementów wewnątrz kontenera flex. Dzięki nim można tworzyć zaawansowane układy z dużą elastycznością i precyzją.

Kiedy już zrozumiesz podstawy Flexboxa, będziesz mógł łączyć te właściwości w różny sposób, aby uzyskać pożądane efekty w układzie strony. Flexbox stał się podstawowym narzędziem dla wielu deweloperów stron internetowych dzięki swojej wszechstronności i łatwości użycia.